ElektroPrůmysl.cz, srpen 2023

ElektroPrůmysl.cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE 24 | srpen 2023 Klíčové součásti strojních zařízení: Kryty, dveře a otvory V tomto článku se zaměříme na téma, které by mohlo být na první pohled považováno za rutinní a možná i samozřejmé, avšak ve skutečnosti má klíčový význam pro bezpečnost a efektivitu strojů a strojních zařízení. Předmětem naší pozornosti budou kryty, dveře a otvory zařízení u strojů a strojních zařízení. Tyto prvky hrají zásadní roli při zajišťování bezpečného a plynulého provozu strojů a jejich zařízení. Kryty slouží ke zvýšení bezpečnosti pracovníků, kteří se nacházejí v blízkosti strojů, a zároveň chrání stroje před vlivy prostředí, jako je prach, vlhkost nebo nečistoty. Dveře a otvory mají zásadní význam pro obsluhu a údržbu strojů, neboť umožňují snadný přístup k jejich klíčovým částem. Kryty musí být vyrobeny z materiálů schopných vydržet mechanická, elektrická a tepelná namáhání i působení vlhkosti a jiných činitelů okolního prostředí, které se mohou pravděpodobně vyskytnout při obvyklém provozu. Upevňovací prvky pro zajištění dveří a vík mají být uchycené. Okna pro pozorování indikačních přístrojů namontovaných uvnitř musí být z materiálu schopného vydržet mechanické namáhání a chemickou korozi. Doporučuje se, aby dveře krytu měly šířku maximálně 0,9 m a měly svislé závěsy s úhlem otevření nejméně 95°. Závěsy nebo těsnění dveří, poklopů, vík a krytů musí vydržet chemické působení agresivních kapalin, par nebo plynů používaných na stroji. Prostředky používané pro zachování stupně ochrany krytu, které se musí kvůli provozu nebo údržbě otevírat nebo snímat, musí být bezpečně upevněny buď ke dveřím, víku nebo ke krytu a nesmí se poškodit v důsledku sejmutí. Kde jsou otvory v krytech, musí být použity prostředky pro zajištění stupně ochrany krytem stanoveného pro zařízení. Otvory pro přívody kabelů musí být možné na místě instalace snadno znovu otevřít. Ve spodní části krytů uvnitř stroje může být vhodný otvor, aby mohla být odváděna vlhkost vytvořená kondenzací. Mezi kryty obsahujícími elektrická zařízení a prostory obsahujícími chladivo, mazací nebo hydraulické tekutiny, nebo prostory, do nichž se můhou dostat jiné kapaliny nesmí být žádný otvor. Tento požadavek neplatí pro přístroje navržené speciálně pro provoz v oleji, ani pro elektrická zařízení, v nichž jsou použita chladicí média. Pokud jsou v krytu otvory pro účely montáže, může být nutné použít zajišťující prostředky, aby po montáži otvory nezhoršovaly požadovanou ochranu. Zařízení, které v provozu může dosáhnout povrchové teploty dostatečné pro vyvolání nebezpečí požáru nebo škodlivého působení na materiál krytu, musí být umístěno uvnitř krytu, který to vydrží, a musí být namontováno a umístěno v dostatečné vzdálenosti od sousedního zařízení tak, aby byl umožněn bezpečný rozptyl tepla nebo musí být jinak zastíněno. Žádné přístroje, s výjimkou těch pro ovládání, indikaci, měření a chlazení, nesmí být namontovány na dveřích nebo na snímatelných přístupových víkách či krytech. Pokud jsou řídicí přístroje zapojeny pomocí zásuvných zařízení, musí být jejich přidružení zřejmé podle typu, značení nebo referenčního označení, jednotlivě nebo v kombinaci.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=