ElektroPrůmysl.cz, srpen 2023

ElektroPrůmysl.cz OBSAH 4 | srpen 2023 VELETRHY, SEMINÁŘE, MÉDIA » Robotické aplikace a bezpečnost strojů v praxi ......................................... 116 » Metody a postupy měření pro ověření funkčnosti a účinnosti na FVE ............................... 118 » Obliba solárních elektráren roste ......................................................... 120 DISKUSNÍ FÓRUM » Zapojení tlačítka central stop a total stop ............................................ 122 » Místní provozní bezpečnostní předpis .................................................... 122 » Revize fotovoltaiky .............................. 123 » Požadavky na uzemnění hromosvodu ......................................... 124 PŘEHLEDY PRODUKTŮ NA TRHU » Tlačítka nouzového zastavení ................................................ 126 KURIOZITY » Fotografie z praxe ................................ 134 118 116 Umisťování vedení do blízkosti neelektrických rozvodů Elektrické rozvody nesmějí být umísťovány v blízkosti rozvodů, které produkují teplo, kouř nebo výpary a mohou mít na elektrické rozvody škodlivé účinky, nejsou-li proti těmto účinkům chráněny krytem, který neovlivňuje rozptyl tepla z vedení. V místech, která nejsou navržena výslovně pro instalaci kabelů, např. v servisních šachtách a prostorech, musí být kabely uloženy tak, aby nebyly vystaveny žádnému škodlivému vlivu během normálního provozu sousedních instalací (např. plynových, vodovodních nebo parních potrubí). Je-li elektrický rozvod uložen pod rozvody, které mohou způsobit kondenzaci, musí být provedena opatření pro ochranu elektrických rozvodů před škodlivými účinky těchto rozvodů. Musí-li být elektrické rozvody instalovány v blízkosti neelektrických rozvodů, musí být instalace provedena tak, aby jakákoli předpokládaná činnost prováděná na neelektrických rozvodech nezpůsobila poškození elektrických rozvodů a naopak. Toho může být dosaženo: • vhodnou vzdáleností těchto rozvodů mezi sebou, nebo • použitím mechanických nebo tepelných krytů. Je-li elektrický rozvod umístěn v těsné blízkosti neelektrických rozvodů, musí být splněny obě následující podmínky: • vedení musí být vhodně chráněna před nebezpečím, které může vzniknout z přítomnosti jiných rozvodů a • musí být zajištěna ochrana před dotykem neživých částí podle článku 413 normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 a neelektrické kovové rozvody musí být brány v úvahu jako cizí vodivé části. V šachtách výtahů (nebo zdviží) nesmí být vedeny žádné systémy vedení, které nejsou součástí instalace výtahu.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=