ElektroPrůmysl.cz, září 2023

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 100 | září 2023 podle ČSN 73 0895, ČSN EN 1366-11+A1, není-li stanoveno jinak. Kabelové trasy s funkčností při požáru musí být naistalovány tak, aby jejich funkčnost nebyla negativně ovlivněna sousedními stavebními a technologickými konstrukcemi, jinými kabelovými trasami, potrubními trasami ani jiným technologickým zařízením. Kabelová trasa s funkčností při požáru nesmí vést prostorami s nebezpečím výbuchu (s vnějšími vlivy BE3xx) ani na konstrukcích, které tento prostor ohraničují. Tento požadavek neplatí pro trasy zajišťující bezpečnost právě těchto prostorů. Prostor s nebezpečím výbuchu musí být prostorově vymezen v protokolu o určení vnějších vlivů. Konstrukce kabelové trasy provedená z materiálů třídy reakce na oheň A1 nebo A2, nemusí vykazovat třídu funkčnosti, pokud a) je vedena v chráněné únikové cestě, nebo b) pokud jsou splněny všechny tyto podmínky: b1) trasy napájí pouze zařízení, u nichž je při požáru požadováno splnění pouze jednoho požadavku a zároveň b2) uvedení do činnosti je provedeno systémem elektrické požární signalizace (dále jen EPS), případně lokální detekce požáru; a zároveň b3) následnou ztrátou napětí nebude ovlivněna funkčnost těchto zařízení. Pokud zařízení splní požadovanou funkci při přerušení kabelové trasy, nejsou na kabelové trasy ani na kabely kladeny žádné požadavky z hlediska požární bezpečnosti. Pro napájení zařízení, která vyžadují 2 a více přívodů napájení, musí být kabely vedeny vzájemně nezávislými kabelovými trasami. Kabelová trasa s požadovanou funkčností při požáru musí být do stavební konstrukce zabudována a označena v souladu s požadavky ČSN 73 0895. Kabelové trasy pod omítkou apod. se neoznačují. Nouzové osvětlení je požárně bezpečnostní zařízení s požadavkem na funkci i v době požáru a navrhuje se podle normy ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení. Pokud je nouzové osvětlení navrženo bez centrálního zdroje, pak tato svítidla jsou při požáru napájena pouze z interních akumulátorů. V tomto případě není z pohledu funkce při požáru požadavek na kabely ani na funkční integritu kabelových tras. Pokud je nouzové osvětlení řešeno s napájením z centrálního zdroje, pak je požadavek na funkční integritu kabelové trasy následující: a) P15R pro trasy nouzového osvětlení částečně chráněných únikových cest nahrazujících chráněné únikové cesty a pro trasy nouzového osvětlení chráněných únikových cest typu A; b) P30R pro trasy nouzového osvětlení chráněných únikových cest typu Bav ostatních jinde nespecifikovaných případech; c) P60R nebo PH60R pro trasy nouzového osvětlení vnitřních zásahových cest a chráněných únikových cest typu C (typ PH musí zdůvodnit projektant požárně bezpečnostního řešení).

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=