ElektroPrůmysl.cz, září 2023

ElektroPrůmysl.cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 50 | září 2023 a dobu čela rovnou 0,1 μs je tato délka cca 15 m. Napětí na konci vedení může stoupat až na dvojnásobek napětí v meziobvodu. Velikost napětí na svorkách motoru tak závisí i na délce kabelu mezi měničem a motorem a na parametrech kabelu. Vzhledem k vysoké spínací frekvenci, a především vysoké strmosti napájecích pulsů není možné ani na samotné vinutí motoru pohlížet jako na elektrický obvod se soustředěnými parametry, pro výzkum dějů uvnitř vinutí a v izolaci je nutné elektrický obvod stroje a měniče chápat jako soustavu s rozloženými parametry. Časově rychlé změny napájecího napětí jsou příčinou nabíjecích a vybíjecích přechodných dějů, které mají charakter nabíjecích a vybíjecích pulsů. U izolovaného motoru vzniká na jeho kostře elektrický potenciál, jehož časový průběh je stejný jako průběh součtu okamžitých hodnot napětí všech tří napájecích fází. Toto tzv. souhlasné napětí může u stroje běžné velikosti dosáhnout i hodnot nebezpečných pro obsluhu a být příčinou nesprávné funkce ochran či nekontrolovaných výbojů statického náboje. Dojde-li u izolovaného motoru ke spojení s nulovým potenciálem přes hřídel, veškerý kapacitní proud z kostry motoru se bude uzavírat cestou, která vede mj. i přes ložiska. V tomto okamžiku je nutno zkoumat i vliv tohoto proudu na konstrukční části stroje. Závěr Se změnou způsobu napájení souvisí změna degradačních mechanismů a rovněž jejich vliv na celkovou životnost a spolehlivost asynchronního motoru. Mění se rozložení namáhání jednotlivých uzlů stroje a tím i jejich využití, které může být i výrazně odlišné od projektovaných parametrů. Z hlediska spolehlivosti stroje jako celku je nutné věnovat pozornost především klíčovým uzlům stroje – vinutí a ložiskům. Nouzové zastavení strojního zařízení Požadavky na funkční hlediska zařízení nouzového zastavení jsou uvedeny v normě ČSN EN ISO 13850 Bezpečnost strojních zařízení - Funkce nouzového zastavení - Zásady pro konstrukci. Nouzové zastavení musí fungovat buď jako zastavení kategorie 0 nebo jako zastavení kategorie 1. Výběr kategorie zastavení u nouzového zastavení závisí na výsledcích hodnocení rizika stroje. V některých případech může být kvůli tomu, aby se vyloučilo vytváření dodatečných rizik, nutné provést řízené zastavení a udržovat elektrické napájení ovládacích prvků stroje i poté, co bylo dosaženo zastavení. Zastavený stav se musí monitorovat a po zjištění poruchy zastaveného stavu se musí elektrické napájení přerušit bez vytvoření nebezpečného stavu. Kromě požadavků na zastavení jsou na funkci nouzového zastavení kladeny následující požadavky: • musí být nadřazena všem ostatním funkcím a činnostem ve všech režimech; • musí co nejrychleji zastavit nebezpečný pohyb, aniž by vznikla jiná nebezpečí; • reset (návrat do výchozího stavu) nesmí vyvolat opětné spuštění.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=