ElektroPrůmysl.cz, březen 2016

Elektro Průmysl .cz DISKUSNÍ FÓRUM 240 | březen 2016 Dotazy a odpovědi z diskusního fóra serveru www.in-el.cz Proudové chrániče ve zdravotnických ordinacích Mám k Vám menší dotaz ve věci proudo- vých chráničů. Mám zdravotnickou ordi- naci, která má svou rozvodnici a celá „jde“ přes jeden proudový 3f proudový chránič. Světla včetně zásuvek, prostě vše přes chránič. Zásuvkové obvody 3x; zásuvko- vých vývodů cca 20. Zářivky všude. A po- čítače a zdravotnická zařízení. Upozornil jsem je na to, že při této sestavě může leh- ce dojít k vybavení onoho 30mA chrániče (Terasaki). Osobně ho považuji za neštěstí, protože jeho parametry se postupně zhor- šují – to mám dlouhodobě ověřeno. Ne- jenom tady, ale i jinde. Majitel objektu, člověk se dvěma tituly, je nesmírný inteligent, který bude dělat vše pro to, aby do navržené rekonstrukce ne- šel. Navrhnul jsem REKO rozvodnice s tím, že nová rozvodnice bude větší, bude tam hlavní vypínač a kromě dalších věcí jako přepěťové ochrany (s ohledem na PC a další elektronická zdravotnická zařízení) by tam měly být chrániče pro jednotlivé zásuvko- vé obvody, aby se tak eliminoval negativní dopad při případném vypnutí chrániče pro všechny obvody (současný stav). Ptám se, kolik je možno „pověsit“ 1f zásuv- kových vývodů na jeden chránič? Mám ně- kde zafixováno, že by mělo jít o cca 6 až 7 vývodů, ale nemohu to dohledat. Měl jsem něco od ing. Štěpána, ale teď v tom fofru to nemohu dohledat. Nemůžete mi poradit co chytrého napsat do závěru revizní zprá- vy, aby to ten inteligent pochopil, že je to z provozního hlediska nutné provést? Vím, záleží na něm, on to bude platit, ale stáva- jící elektrická instalace je z 80. let a doba se posunula někam dál, ale myšlení některých lidí je ještě v dobách cara tatíčka. ODPOVĚĎ: K Vašemu dotazu se vztahuje ČSN 33 2000-7-710:2013 (pro elektrické instalace ve zdravotnických prostorech), která v článku 710.411.3.2.1 přímo uvádí: „Je třeba zajistit, aby při současném připo- jení více elektrických zařízení k jednomu obvodu nedocházelo k jeho nechtěnému odpínání nežádoucím vypínáním proudo- vým chráničem (RCD).“ To, že přes jeden proudový chránič 30 mA nemá být napájeno více než 6 zá- suvek, bylo dříve obsaženo v technických normách pro elektrické instalace na sta- veništích (ČSN 33 2000-7-704 a ČSN EN 60439-4) . V současné době se již toto pra- vidlo neuvádí, i když je možné je považovat za určitou směrnici pro napájení zásuvek. Nyní se vychází z hodnocení rizika, které je možné považovat ve zdravotnických zařízeních za zvlášť významné. Zároveň doporučujeme opřít se o ustanovení po- sledního odstavce čl. 710.560.9, že pokud je odpojení od zdroje různých obvodů (zá- suvkových a světelných) zajištěno různými ochrannými přístroji (např. chrániči), pak musí být provedeno tak, aby tyto přístroje neodpojovaly všechny obvody osvětlení pokojů a únikových cest. Odpověď zpracoval: Ing. Michal Kříž Revize v domech a bytech Mám jednoduchý dotaz, týkající se pravi- delných revizí elektrických zařízení v souk- romé sféře, tedy v domech a bytech. Pokud je mi známo, neexistuje v naší zemi žádný právní dokument, který by pra- videlné revize v této oblasti nařizoval. Je to paradox. Ostatní vyhrazená zaříze- ní v této oblasti jsou na tom lépe. Výtahy, plynová zařízení, tlakové nádoby… A oblí- bené spalinové cesty, komíny.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=