ElektroPrůmysl.cz, březen 2016

Elektro Průmysl .cz DISKUSNÍ FÓRUM březen 2016 | 241 Nechystá se nějaká změna? Zdá se mi to poněkud nezodpovědné. Třeba by pomohl lobbing někoho z vliv- nějších kolegů… Prosím o Váš názor. ODPOVĚĎ: Zjednodušeně řečeno – po- žadavek na revize elektrických instalací v soukromí rodinných domů či bytů (ni- koliv ve společných prostorách, kde jsou pravidelné revize předepsány normou ČSN 33 1500 , tab. 1) je již dlouhodobě dis- kutován. Souhlasíme s Vámi, že ve světle skutečností, že v jiných oblastech (viz např. revize spalinových cest, komínů nebo roz- vodů plynu) se tento důvod neuvádí, se uvedený postoj může zdát absurdní. Proto také je v ČSN 33 2000-6:2007 v rámci článku 62.2.1 obsažena poznámka N2 uvádějící: „Provádění pravidelných revizí odběr- ných elektrických zařízení bytů, obydlí a příbytků není v ČR předepsáno, je však vhodné, účelné a žádoucí tyto revize po dohodě s vlastníkem nemovitosti prová- dět. Zejména se považuje za účelné revizi provést při zvýšení hodnoty rezervované- ho příkonu (při zvýšení jmenovité hod- noty hlavního jističe před měřícím zaříze- ním), v některých případech i při změně uživatelů bytů, obydlí a příbytků (změně odběratelů elektřiny), tj. v případech vyža- dujících uzavření nové smlouvy o dodáv- ce elektřiny.“ K této poznámce je ještě v příloze NB této normy v článku NB4 upozorněno na zákon č. 458/2000 Sb., energetický zá- kon . Podle jeho § 28 odst. 2 je zákazník povinen mimo jiné udržovat svá odběrná elektrická zařízení ve stavu, který odpovídá právním předpisům a technickým normám. Z hlediska umožnění nebo předepsání pravidelných revizí elektrických instalací v soukromí bytů se před léty chystala do- konce i právní úprava spojená s požadav- kem na úpravu elektrických instalací ne- odpovídajících platným normám. Posléze ovšem byly přípravné práce prováděné v tomto směru zastaveny. Odpověď zpracoval: Ing. Michal Kříž Obloukové ochrany – praktické uplatnění V normě ČSN 33 2000-4-42 ed. 2/Z1 odsta- vec 421.7 je napsáno následující: Doporučuje se, aby se zvláštní opatření na ochranu před účinky obloukových po- ruch provedla v koncových obvodech – v objektech s ložnicemi. Zajímalo by mne, zda je nutné instalovat tato zařízení i na obvody v běžné rodinné výstavbě (ložnice v RD), či je to míněno jako ubytovací prostory (hotely, ubytovny atd.)? ODPOVĚĎ: Formulace v ČSN 33 2000-4-42 ed. 2/Z1 týkající se uplatnění tzv. oblou- kových ochran v elektrických instalacích je ve smyslu doporučení. To znamená, že doposud není taxativně předepsáno, kde, v kterých místnostech, v kterých Nový obchod s tištěnou literaturou, e-knihami a informačním systémem ZDE. Příspěvky jsou převzaty z internetového portálu www.in-el.cz. Garantem jeho odborné části je Ing. Michal Kříž. IN-EL, spol. s r. o. , Gorkého 2573, 530 02 Pardubice Tel.: (+420) 774 079 755, E-mail: info@in-el.cz, www.in-el.cz

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=