ElektroPrůmysl.cz, březen 2018

Elektro Průmysl .cz LEGISLATIVA A NORMALIZACE 190 | březen 2018 Otázka prostorů z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem V poslední době jsme na internetovém portálu IN-EL.cz čelili otázkám týkajícím se nové normy důležité pro všechny elektrotechniky, a zejména pro ty, kteří se zabývají otázkami elektrických instalací. Touto normou je ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018 zabývající se ochranou před úrazem elektrickým proudem v elektrických instalacích nízkého napětí. Technické změny oproti druhému vydání této normy z roku 2007, které se týkají zejména zvýšení bezpečnosti elektrických instalací uplatněním citlivých proudových chráničů ve světelných obvodech, přijala technická veřejnost vcelku s pochopením. S určitým rozčarováním bylo ale komentováno to, že nová norma již neuvádí členění prostorů z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem na prostory normální, nebezpečné a zvlášť nebezpečné a k tomuto rozdělení přiřazené. Ing. Michal Kříž Zopakujme si, jaký je tradiční přístup k nebezpečí úrazu elektrickým proudem z hlediska členění prostorů, v nichž se s elek- trickým zařízením zachází. Je logické, že čím je takový prostor nebezpečnější, tím větší je také nebezpečí úrazu elektrickýmproudem. Toto hledisko se uplatňuje v technických normách (připomínám jenom legendární ČSN 34 1010:1965 Všeobecné předpisy pro ochranu před nebezpečným dotykovým na- pětím ) řadu desetiletí a uplatňuje se prak- ticky do současné doby a prozatím je vy- světleno i v dosud platné ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007, která platí souběžně s novou ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 z ledna 2018 až do 7. 7. 2020. Tato ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007 sice již uvádí v čl. 410.3.4, že pro zvláštní instalace nebo jejich zvláštní umístění se uplatňují speciální ochranná opatření od- povídající části 7 souboru ČSN 33 2000 (kte- rý je ekvivalentní souboru IEC 60364), ale v poznámce k tomuto článku ještě upozor- ňuje na případy instalací, které ještě nejsou specifikovány v některém oddílu uvedené části 7. Pro tyto instalace je třeba postupo- vat podle čl. 410.3.N10 ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007. Podle uvedeného článku se z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem při provozování elektrického zaří- zení prostory člení na: • prostory normální , • prostory nebezpečné a • prostory zvlášť nebezpečné . Prostory Stupeň ochrany tam, kde se části zařízení nemusí uchopit rukou se části zařízení musí uchopit rukou normální i nebezpečné normální Požaduje se zhotovení z izolantu , pokud norma neumožňuje jinak zvlášť nebezpečné doplněná o doplňkovou ochranu Tab. 1

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=