ElektroPrůmysl.cz, březen 2018

Elektro Průmysl .cz VELETRHY, SEMINÁŘE, MÉDIA 206 | březen 2018 Elektrické přípojky z vedení distribučních soustav a připojování zákazníků Na začátku března 2018 vydala firma IN-EL další odbornou příručku, a to svazek 104 základní edice ELEKTRO Elektrické přípojky z vedení distribučních soustav a připojování zákazníků (druhé – aktualizované vydání), kterou napsal pan Václav Macháček. Jan Lojkásek, IN-EL, spol. s r. o. Trvalým fenoménem současné i budou- cí doby je a dále bude kvalitní informa- ce. Získat tuto informaci stojí vždy určité úsilí. Odpovídající technická informace a s ní související technická informovanost pro reálný čas – jinými slovy „být v ob- raze doby“, se nabízí v různých formách. Absolvování odborných seminářů je jed- nou z možností, další možností jsou in- formace a jejich následné využití získané z technických časopisů, případně katalogů výrobců. Jinou a velmi ceněnou formou využívající teoretické i praktické poznatky, jsou informace obsažené v odborných pří- ručkách s konkrétním tematickým zaměře- ním a aktuálním obsahem. Toto je i hlavním záměrem této příručky. Cílem je přiblížit projektantům, investorům staveb, elektromontážním společnostem, novým žadatelům o připojení, ale i stáva- jícím odběratelům elektřiny – zákazníkům, současně platné požadavky na připojení odběrných elektrických zařízení k rozvo- dům distribučních soustav, normativní požadavky na elektrické přípojky a zásady jejich provádění. A to zejména z pohledu v době zpracování příručky platných legisla- tivních předpisů a technických norem, pří- padně předpisů k vydání připravovaných. Příručka obsahuje i řadu ustanovení a od- kazů na podnikové normy energetiky (PNE), jejichž technické předpisy jsou řadě elek- trotechniků již známé, neboť pro činnosti v zařízeních do 1 000 V i nad 1 000 V jsou nezbytné. Současný volný přístup k těmto technickým normám možný na internetové adrese www.csres.cz je velkým přínosem. Obsah příručky svou náplní kapitol na- vazuje na předchozí příručku z roku 2010. Tomu odpovídá i její ponechaný titul, kte- rý byl již v předchozím vydání upravený v souladu s platným zněním energetické- ho zákona – zákona č. 458/2000 Sb. V této souvislosti je účelné připomenout, že po celkovém otevření trhu s elektřinou počát- kem roku 2006 se již kategorie zákazníků přestala rozdělovat na oprávněné a chrá- něné, a ztratil význam i pojem konečný zá- kazník. Zákon v platném znění používá již jen pojem zákazník, což se odráží v titulu i textu příručky. Změny v legislativních předpisech se promítají zejména v úvodních částech pří- ručky. Zde se čtenář seznámí se základní- mi ustanoveními energetického zákona z oblasti elektroenergetiky, s právy a po- vinnostmi zákazníků z hlediska dodávky elektřiny z distribuční soustavy i s poža-

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=