ElektroPrůmysl.cz, leden 2019

Elektro Průmysl .cz DISKUSNÍ FÓRUM 86 | leden 2019 Dotazy a odpovědi z diskusního fóra serveru www.in-el.cz Včasné dodání revizní zprávy Pokud revizní technik provede např. vý- chozí revizi, ta je bez závad a následně ji zpracovává, může doložit např. pro účely kolaudace nebo předání stavby investorovi pouze dokument, osvědčující provedení revize? Několikrát jsem se setkal s tím, že revizní technik z časových důvodů ne- zvládne předat revizní zprávu v požadova- ném termínu. Je toto možné? Odpověď: Podle bodu 3 přílohy č. 2 k vyhláš- ce č. 73/2010 Sb., o vyhrazených elektrických technických zařízeních , musí být před uve- dením elektrického technického zařízení do provozu osvědčena jeho bezpečnost v roz- sahu a za podmínek stanovených právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (viz § 349 odst. 1 zákoníku práce) a v souladu s technickou do- kumentací; osvědčení provádí revizní tech- nik s platným osvědčením příslušného dru- hu a rozsahu podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice . Pro provádění revizí elektrických zařízení platí obecně technická norma ČSN 33 1500:1990 v platném znění. Tato norma ve svém čl. 2.1 stanoví, že nová elektrická zařízení je možno uvést do provozu jen tehdy, byl-li jejich stav z hlediska bezpečnosti ověřen výchozí revizí, popř. ověřen a doložen dokladem v souladu s požadavky stanovenými zvláštními práv- ními předpisy (např. zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků ). Pro provádění revizí elektrických instalací v budovách sepo- užívá norma ČSN 33 2000-6:2007 nebo ČSN 33 2000-6 ed. 2:2017, která tu předchozí nor- mu plně nahradí od 1. 6. 2019. Podle čl. 61.1 ČSN 33 2000-6:2007 (i podle čl. 6.4.1.1 sou- běžně platné ČSN 33 2000-6 ed. 2) musí být každá instalace, pokud je to praktickymožné, během své výstavby a/nebo po dokončení předtím, než ji uživatel uvede do provozu, re- vidována. Podle čl. 6.1.4 ČSN 33 2000-6:2007 i podle čl. 6.5.3 ČSN 33 2000-6 ed. 2 musí být po dokončení revize nové instalace nebo doplnění nebo změny již existující instalace zpracována zpráva o výchozí revizi. Pokud není zpracována tato zpráva, neexistuje o provedení revize doklad. Terminologie související s revizemi elektrických instalací nezná termín„dokument, osvědčující prove- dení revize“. Za jediný dokument, osvědčující provedení revize považujeme revizní zprávu. V případě výchozí revize se jedná o zprávu o výchozí revizi. To je důležité z toho důvodu, že (podle čl. 61.4.1 ČSN 33 2000-6:2007 i pod- le čl. 6.4.4.1 ČSN 33 2000-6 ed. 2) se jakékoliv závady nebo opomenutí odhalené v průbě- hu revize musí odstranit předtím, než osoba provádějící revizi prohlásí, že instalace odpo- vídá souboru HD nebo IEC 60364 (který je v ČR zaveden v souboru ČSN 33 2000). Podle článku 6.1.2 ČSN 33 1500:1990 se v závěru zprávy o revizi uvádí, zda je elektrické zaří- zení (v daném případě instalace) z hlediska bezpečnosti schopné provozu. Tento závěr považujeme za podstatný a rozhodující a musí být obsažen ve zprávě o výchozí revizi elektrické instalace. Teprve tento závěr revizní zprávy je podkladem k provedení kolaudace. Ostatní domluvy týkající se podkladů pro účely kolaudace nebo předání stavby investorovi jsou podle nás mimo uvedený rámec. Odpověď zpracoval: Ing. Michal Kříž Protokol o určení vnějších vlivů Firma potřebuje stanovit vnější vlivy ve skla- du posypových materiálů. V požadavcích je uvedeno "jsou potřeba zkoušky a kulaté razítko odbornosti inženýrů a autorizova-

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=