ElektroPrůmysl.cz, červen 2020

ElektroPrůmysl.cz MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA 76 | červen 2020 Měření v energetických sítích nn Rostoucí cena i význam elektrické energie vede ke zvýšení zájmu o efektivnost jejího využití. To předpokládá podrobnější informace o napěťových jevech a událostech na proudech, o symetrii napětí i souměrnosti zatížení fází, o časovém průběhu a současnosti zatížení částí i celé napájecí sítě. Společnost MEgA – Měřící Energetické Aparáty, a.s. v uplynulém období vyvinula a vyrábí měřicí přístroje, které poskytují po- třebné informace v otevřených formátech umožňující zpracování v provozovaných informačních a řídících systémech. K detail- ní analýze naměřených dat lze použít pro- gram MEgA Explorer, jehož funkce vychází z dlouhodobého působení v dané oblasti. Přístroje společnosti MEgA spolehlivě a bezpečně pracují i v nejnáročnějších pro- vozních podmínkách vyjádřených kate- gorií přepětí CAT IV/300 V certifikovanou v EZÚ. Jejich přesnost je doložena kalib- račními listy a zkušebními protokoly ČMI. Použité metody měření splňují požadav- ky standardů. Měřicí přístroje společnosti MEgA, a.s. jsou dlouhodobě provozovány distribučními společnostmi ČR, což umož- ňuje věcné porovnání změřených informa- cí distributorů i zákazníků. Pro měření na hladině nn se jedná o PQ monitor MEg44, o sestavu monitoru nn vývodu MEg73 s dvojitým děličem trojfá- zových napětí MEg73DD a měřicí lištou MEgML73, o indikátor stavu nn pojistky MEg72 a elektronické relé REL IV. Nyní se tyto přístroje vyrábí také v unifikovaných konstrukčních dílech pro DIN lištu. To spolu s napájecími zdroji MEg101.4, MEg101.5, MEg101.7 a komunikačními jednotkami MEg202.5 pro sítě GSM a MEg201.5 pro sítě Ethernet, vyrobenými rovněž v konstrukci na DIN lištu vytváří předpoklad jejich širokého a ekonomicky výhodného použití i v provozo- vaných konstrukčně různorodých realizacích. Základní informace o uvedených pří- strojích jsou předmětem tohoto článku. Podrobné uživatelské informace jsou na www.e-mega.cz. PQ monitor MEg44PAN Panelový PQ monitor MEg44PAN měří na hladině nn tři napětí a tři proudy, lze jej použít i pro jednofázová měření. Realizuje funkci přímého měření a zobrazování mě- Panelový PQ monitor MEg44PAN

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=