ElektroPrůmysl.cz, červen 2020

ElektroPrůmysl.cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE 96 | červen 2020 Opětné spuštění činnosti stroje pomocí ochranného zařízení V některých použitích může být ochranné zařízení strojního zařízení kromě své základní bezpečnostní funkce, použito i pro spouštění pracovního cyklu stroje. V ČSN EN 61496-1 ed. 3 jsou definovány následující způsoby opětného zahájení činnosti: • jednoduché přerušení, pokud se stroj opětně uvádí do chodu jednou aktivací a deaktivací snímacího přístroje; • dvojité přerušení, pokud se stroj opětně uvádí do chodu dvěma po sobě následujícími aktivacemi a deaktivacemi snímacího přístroje. Požadavky na tuto specifickou činnost ochranných zařízení jsou uvedeny v nor- mě ČSN EN ISO 12100:2011 a také v nové normě ČSNEN IEC 62046:2019 (dříve ČSN CLC/TS 62046:2009). Opětné spuštění činnosti stroje pomocí ochranného zařízení lze použít pouze na aplikace používající aktivní optoelektro- nické ochranné zařízení, dále jen AOPD, typ 4 dle ČSN EN 61496-1 využívané jako kombinované vypínací zařízení s přístro- jem pro detekci přítomnosti. Opětné spuš- tění cyklické činnosti pomocí ochranného zařízení je dovoleno uvážit pouze u strojů, které mají opakovaný krátkodobý cyklus činností s ručním posuvem ovládaných jednočlennou obsluhou. Tato funkce vyžaduje, aby AOPD bylo aktivováno a deaktivováno, aby se opět spustila činnost stroje. Pokud existuje více než jedno AOPD chrá- nící stroj, musí být kdykoliv pouze jedno z nich schopno opětného spuštění cyklu. Po změně AOPD, které je schopno opětného spuštění cyklické funkce, je nutné opětné spuštění provedené pomocí úmyslné ruční činnosti. Ochranné zařízení nesmí být pouze je- diným prostředkem pro zahájení činnosti stroje. Musí být zajištěny konvenční ovlá- dací prvky spuštění stroje (například tla- čítka, nožní pedály) a vhodná volba režimu (pouze ochranný kryt, jednoduché, dvojité přerušení) ochranného zařízení pomocí na- příklad uzamykatelného spínače. Termín „pouze ochranný" se zde používá k odkazu na režim, ve kterém se ESPE nepou- žívá k opakovanému spuštění činnosti stroje, ale výhradně k zajištění ochranné funkce. Musí být zajištěna funkce blokování spuštění a blokování opětného spuštění. Pro omezení možnosti neočekávané opětné aktivace musí být schopnost detek- ce ochranného zařízení minimálně 30 mm pro detekci ruky a 50 mm pro detekci nohy nebo celého těla. Pokud je možné, aby osoba prošla zónou detekce vypínacího zařízení a při předvídatel- ném chování dosáhla polohy, která je z mís- ta řízení odblokování skrytá, musí se zajistit dodatečná ochranná opatření pro zabránění odblokování blokování opětného spuštění,

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=