ElektroPrůmysl.cz, červen 2022

ElektroPrůmysl.cz MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA 50 | červen 2022 Bezpečnost práce a ochrana elektronických zařízení před poškozením při vykonávání revizí - 1. díl Každé elektrické zařízení je potenciálním zdrojem nebezpečí vzniku škod nebo úrazu způsobeného elektrický proudem, a proto bývá vybaveno kontrolními a ochrannými prvky, které mají v případě poruchy těmto škodám nebo úrazu zabránit. Účelem revize elektrického zařízení je prověření jeho stavu z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem a jako prevence vzniku poruch vedoucích k možným škodám způsobeným chybnou funkcí elektrického zařízení. Proto se při revizi kontroluje především stav ochranných prvků elektrického zařízení a jejich správná funkce. Ing. Leoš Koupý, ILLKO, s.r.o. Podstatou některých těchto zkoušek, především při měření parametrů elektrických ochranných prvků, je způsobení jakési umělé poruchy, aby se prověřila reakce ochranného prvku v případě, že by vznikla porucha skutečná. Tyto zkoušky, které se provádějí pomocí měřicích přístrojů určených k revizím elektrických zařízení, musí být vykonány tak, aby nedošlo k destrukci nebo zhoršení funkce nejen zkoušeného ochranného prvku, ale ani k poškození elektrického zařízení nebo k ohrožení zkušebního technika či jiných osob nacházejících se v dosahu zkoušeného zařízení. Přehled zkoušek určených k ověření správné funkce ochranných opatření Ochranná opatření zajišťující správnou a bezpečnou funkci elektrických zařízení jsou uvedena v příslušných normách vztahujících se k těmto zařízením. Pro elektrické instalace a zařízení napájená z nízkého napětí jsou uvedena např. v normě ČSN 33 2000: Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41 ed.3: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickýmproudem. Zkoušky určené pro ověření stavu a funkčnosti ochran jsou potom popsány v příslušných normách. Pro zkoušení elektrických instalací platí ČSN 33 2000: Elekt- rické instalace nízkého napětí – Část 6 ed. 2: Revize, pro elektrické spotřebiče potom ČSN 33 1600 ed. 2: Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání a nově platné ČSN EN 50678: Obecný postup pro ověřování účinnosti ochranných opatření elektrických spotřebičů po opravě a ČSN EN 50699: Opakované zkoušky elektrických spotřebičů. Pro ověření parametrů ochranných opatření v elektrických zařízeních napájených z nízkého napětí, tedy elektrických instalací

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=