ElektroPrůmysl.cz, září 2023

ElektroPrůmysl.cz DISKUSNÍ FÓRUM září 2023 | 181 Příspěvky jsou převzaty z internetového portálu www.in-el.cz. Garantem jeho odborné části je Ing. Pavel Vojík. IN-EL, spol. s r. o., Teplého 1398, 530 02 Pardubice Tel.: (+420) 774 079 755, E-mail: info@in-el.cz, www.in-el.cz Obchod s tištěnou literaturou, e-knihami a informačním systémem naleznete na obchod.in-el.cz ním předpisům a nemusí být schopné bezpečného provozu ve smyslu ČSN 33 1500. Posuzování elektrického zařízení pouze dle předpokládaných vnějších vlivů (bez určení komisí…) se netýká a ani neprovádí v prostorách s nebezpečím výbuchu v rozsahu této revize.“. Odpověď: Nařízení vlády č. 190/2022 Sb. v příloze č. 2, část A jasně stanovuje, jaké jsou podklady pro provádění výchozích revizí. Není- -li k výchozí revizi dodána požadovaná dokumentace, není možné splnit požadavky stanovené v části B přílohy č. 2, která stanoví, co se v rámci revize musí provést. Další požadavky na dokumentaci a obsah zprávy o provedení revize jsou uvedeny v ČSN 33 2000-6 ed. 2:2017 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize. Nepředložení protokolu o určení vnějších vlivů, jehož kopie je nedílnou součástí zprávy o provedení revize, nemůže být nahrazeno nějakým náhradním odstavcem, který si revizní technik vymyslí a napíše do zprávy o provedení revize. Na instalaci, která nemá zpracovaný protokol o určení vnějších vlivů, není možné vystavit zprávu o provedení výchozí revize, protože absence protokolu o určení vnějších vlivů je závadou s kódem C1. Instalace, u nichž byly při revizi zjištěny závady zařazené pod kód C1 a C2, nelze prohlásit za bezpečné a uvést je do provozu. V závěru zprávy o revizi musí být tedy jednoznačně uvedeno, že „Elektrická instalace NENÍ z hlediska bezpečnosti schopna provozu“. Odpověď zpracoval: Ing. Pavel Vojík Provedení elektroinstalace v zahraničí Mám dotaz ohledně provedení elektroinstalace v zahraničí. Mimo EU. Např. Albánie. Kde bych dohledal informace, jak by třeba tam měla být provedena elektroinstalace v obytném bytě? Odpověď: Při provádění elektrické instalace v zahraničí a obzvláště mimo EU je nutné splnit několik základních požadavků. Jedním z těchto požadavků je znalost národních legislativních požadavků a technických norem, které platí pro výstavbu elektrické instalace v daném státě. Tento požadavek není obvykle možné splnit bez dostatečné znalosti úředního jazyka daného státu. Dalším požadavkem je uznatelnost, resp. uznání kvalifikačních dokladů a oprávnění. Pro získání přehledu, jaké požadavky platí v jednotlivých státech, je vhodné vyhledat nebo přímo kontaktovat místní orgány státní správy, které jsou kompetentní podat dostupné informace. Ve svém dotaze jste jako příklad uvedl Albánii. Albánie je přidružený člen IEC a je

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=