ElektroPrůmysl.cz, leden 2024

ElektroPrůmysl.cz DISKUSNÍ FÓRUM 84 | leden 2024 že na JIP, ARO a operačních sálech musí být druh kabelu I. nebo III., což je třída reakce na oheň Dca nebo B2cas1. Poznámky k bodu 3: „Volně vedené kabely“ si vykládám jako kabely například v kabelových žlabech a „funkci zařízení, jejichž chod je při požáru nezbytný k ochraně osob…“ si vykládám mimo jiné i jako zásuvky ZIS pro pacienty na JIP a ARO, takže požadavek projektanta B2cas1d1 pro obvody ZIS se mi zdá logický. Ve skutečnosti jsou pro proudové obvody ZIS použity obyčejné kabely CYKY (uvedeno i ve výchozí revizní zprávě, zakreslení skutečného stavu neodpovídá skutečnosti), které mají třídu reakce na oheň pouze Fca. Docházím k závěru, že je to špatně a že vzhledem k charakteru a rozsahu zařízení (větší nemocnice, pavilon JIP+ARO) se jedná o poměrně vážnou závadu elektroinstalace, která tím nesplňuje předepsané parametry požární ochrany budovy. Jaký je na to Váš názor? Přehlédli/nepochopili jsme před lety projektant a dnes něco já a obyčejné kabely CYKY jsou pro ZIS na ARO a JIP a příjmu pacientů v pořádku? Odpověď: Zcela souhlasím s Vámi prezentovaným názorem, ANO, je to špatně a jako revizní technik bych na takovou instalaci nevydal zprávu o provedení pravidelné revize s kladným výsledkem. Projektant v projektové dokumentaci nestanovuje druhy kabelů, které mají být v instalaci použity, nahodile, ale postupuje v souladu s požárně bezpečnostním řešením stavby. Uvedl-li, že na pokojích JIP, ARO a příjmu pacientů mají být použity kabely s certifikací Dca nebo B2casl,dl postupoval tím v souladu s PBŘ a ustanovením vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. Příloha č. 2 vyhlášky č. 23/2008 Sb. mimo toho, že stanovuje, jaké druhy kabelů nebo vodičů mají být v těchto případech použity, také zcela jednoznačně definuje, jakým způsobem má být chápán termín „volně vedené vodiče a kabely“. Kabely CYKY nepatří mezi kabely s požární odolností, které by splňovaly třídy reakce na oheň stanovené v harmonizované normě ČSN EN 50575:2015 Silové, řídicí a komunikační kabely – Kabely pro obecné použití ve stavbách ve vztahu k požadavkům reakce na oheň. Kabely a vodiče, které splňují třídy reakce na oheň, jsou mezi ostatními kabely a vodiči snadno identifikovatelné z důvodu odlišné barvy vnějšího pláště. Zároveň je třída reakce na oheň vyznačena přímo na vnějším plášti kabelu nebo vodiče. Skutečnost, že byly použity kabely a vodiče neodpovídající projektové dokumentaci skutečného provedení stavby, zároveň vyvolává pochybnosti o správnosti provedení výchozí revize. Ve Vašem dotazu uvádíte, že se jedná o několik let starou nemocnici. Z toho vyplývá, že toto zařízení bylo uvedeno do provozu v souladu s tehdy platnou legislativou, tedy např. s vyhláškou č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti. Tato vyhláška zařazovala zdravotnická zařízení do třídy I a skupiny C. Příloha č. 2 této vyhlášky také stanovovala, že zahájení montáže zařízení třídy I oznamuje právnická nebo podnikající fyzická osoba bez zbytečného odkladu organizaci státního odborného dozoru a dále, že zařízení třídy I lze uvést do provozu jen na základě odborného a závazného stanoviska organizace státního odborného dozoru. V případě z Vašeho dotazu vyvstává otázka, na základě, čeho bylo vydáno závazné stanovisko organizace státního odborného dozoru a zda před vydáním tohoto stanoviska byla ze strany odpovídajícího orgánu provedena všechna příslušná kontrolní opatření. Stav popisovaný ve Vašem dotazu by mohl být ze strany orgánů činných v trestním řízení posuzován jako obecné ohrožení. Odpověď zpracoval: Ing. Pavel Vojík

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=