ElektroPrůmysl.cz, červen 2020

ElektroPrůmysl.cz DISKUSNÍ FÓRUM 126 | červen 2020 hloubce nebyla při podmínkách mrazu po- važována za účinnou. ČSN 33 2000-5-54 ed. 3:2012 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče při stanovení hloubky uložení zemniče ukládá požadavek uvažo- vat s možným mechanickým poškozením zemniče a s nutností eliminovat účinky vysychání či promrzání půdy, které mají velký vliv na hodnotu rezistivity zemni- če. Nicméně v článku D.3.2 stanoví, že zemniče (zemnicí vodiče) jsou uloženy v horizontálních výkopech o hloubce okolo jednoho metru. Obecně se dá říct, že hloubka uložení zemniče by měla být zpracována v projek- tu (ochrany před bleskem nebo elektrické instalace) a měla by být stanovena projek- tantem na základě hodnot rezistivity zemi- ny, druhu, případně charakteru půdy apod. Odpověď zpracoval: Ing. Pavel Vojík Krycí desky v rozváděči pro RD Je možné, aby rozváděč pro rodinný dům byl bez krycích desek? Příklad: samostat- ně stojící rozváděčová skříň s montážním plechem, na kterém budou lišty s přístroji a mezi nimi perforované žlaby pro vedení vodičů na propojení mezi přístroji. Je mož- né, aby byl v takovém provedení rozváděč pro rodinný dům, nebo je nutné, aby rozvá- děč byl osazen krycími deskami? Odpověď: Rozváděč je určeným staveb- ním výrobkem a musí splňovat požadavky uvedené v souboru ČSN EN 61439 Rozvá- děče nízkého napětí . Jedním ze základních požadavků je stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem, který má rozváděč při používání poskytovat. V rodinném domě budou provozovate- lem rozváděče zpravidla laici, tedy osoby bez elektrotechnického vzdělání. Z tohoto důvodu musí rozváděč také splňovat po- žadavky ČSN EN 61439-3:2012 Rozváděče nízkého napětí – Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO) . Z hlediska ochra- ny před dotykem živých částí musí rozvá- děč po instalaci poskytovat ochranu IP2XC, vi z ČSN EN 61439-3:2012 článek 8.2.2. Rozváděč je osazen krycími deskami z důvodu zamezení přístupu ke svorkám, vodičům a ostatnímu příslušenství neo- právněným osobám, zejména osobám bez elektrotechnické kvalifikace. Tím se vyluču- je nebo významně omezuje možnost vzni- ku úrazu elektrickým proudem při běžných úkonech, jako je „nahození“ jističe, které mohou provádět osoby bez elektrotech- nického vzdělání. Použití rozváděče s krycími deskami je tedy dle mého názoru nejjednodušším způsobem, jakým lze splnit požadavky souboru ČSN EN 61439 z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem. Odpověď zpracoval: Ing. Pavel Vojík Vnější vlivy a třídění prostorů 1. K datu 7. 7. 2020 nahrazuje norma ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 stávající ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, která stanovuje rozdělení prostorů z hlediska úrazu elektrickým proudem na prostory normální, nebezpečné a zvlášť nebezpečné. Zároveň se ruší norma ČSN 33 2000-4-41 ed. 2/ Z1 tab. NA4, NA5 a NA6. Jakým způsobem se budou v nově vy- tvářeném protokolu o určení vnějších vlivů stanovovat jednotlivé prostory? 2. Jak se dotkne zrušení prostorů zvlášť nebezpečných zařízení třídy I skupina B dle vyhlášky č. 73/2010 Sb. příloha čl. 4 a 5? Odpověď: Vyhláška č. 73/2010 Sb., o vy- hrazených elektrických zařízeních v přílo- ze 1, zařízení třídy I., skupina B nehovoří o „zvlášť nebezpečných prostorech“. Bohu- žel se jedná o nejčastěji používaný elektri- kářský mýtus. Ve vyhlášce je uvedeno„Zaří- zení pracovišť z hlediska úrazu elektrickým proudem zvlášť nebezpečným působe- ním vnějších vlivů ; nebezpečí působení vnějších vlivů musí vyplývat z projektové dokumentace“. Tedy se jedná o pracoviště,

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=