ElektroPrůmysl.cz, červen 2020

ElektroPrůmysl.cz DISKUSNÍ FÓRUM červen 2020 | 125 Příspěvky jsou převzaty z internetového portálu www.in-el.cz. Garantem jeho odborné části je Ing. Pavel Vojík. IN-EL, spol. s r. o. , Teplého 1398, 530 02 Pardubice Tel.: (+420) 724 085 644, E-mail: info@in-el.cz, www.in-el.cz Obchod s tištěnou literaturou, e-knihami a informačním systémem ZDE. instalace i ochrany před bleskem musí být zpracována projektová dokumentace sku- tečného provedení, která má být uložena u vlastníka nemovitosti. Zároveň zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon , ukládá v § 125 majiteli nemovitosti uchovávat do- kumentaci skutečného provedení stavby, a v případě, že tuto dokumentaci nevlastní, je povinen ji nechat zpracovat. Odpověď zpracoval: Ing. Pavel Vojík Elektroinstalace v hořlavých materiálech Prosím o informaci, která ČSN se zabývá ukládáním elektroinstalace včetně instalač- ních krabic a rozváděče do stěn ze slámy. Odpověď: Samostatná norma, která by řešila problematiku elektroinstalace ve stěnách ze slámy, není. V tomto případě budete muset vyjít z ustanovení souboru ČSN 33 2000 Elektrické instalace nízkého napětí , které se týkají montáže elektrické instalace v prostorech s rizikem požáru. Další důležitou normou je ČSN 33 2312 ed. 2: 2014 Elektrické instalace nízkého napětí – Elektrická zařízení v hořlavých lát- kách a na nich . Společně s ustanoveními výše uvede- ných norem je nutné vzít do úvahy také ustanovení dalších norem, jako jsou ČSN 33 2130 ed. 3:2014 Elektrické instalace níz- kého napětí – Vnitřní elektrické rozvody, ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování apod . Odpověď zpracoval: Ing. Pavel Vojík Hloubka uložení zemniče Stanovuje norma, např. ČSN 62305 či jiná, hloubku uložení zemniče? V normě jsem se jen dočetl, že má být taková, aby se mi- nimalizovaly vlivy promrzání, vysušování a tím zůstal zemní odpor stálý. Instalační firma pokládá obvodový zemnič do hloub- ky cca 15 cm. To mi přijde nedostatečné. Odpověď: ČSN EN 62305-3 ed. 2:2011 Ochrana před bleskem – Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života v člán- ku 5.4.3 stanovuje, že obvodový zemnič (uspořádání typu B) by měl být přednostně uložen v hloubce minimálně 0,5 m v zemi a ve vzdálenosti asi 1 m od vnějších zdí ob- jektu. Dále je v článku stanoveno, že zem- niče (uspořádání typu A) musí být uloženy v zemi s horním koncem minimálně 0,5 m pod povrchem a pokud možno co nejrov- noměrněji rozloženy, aby se v zemi snížily účinky elektrické vazby. Hloubka uložení a typ zemniče musí být zvoleny tak, aby byly minimalizovány vlivy koroze, vysu- šování a zamrzání půdy a zemní odpor zemniče zůstal stálý. Doporučuje se, aby horní část svislého zemniče rovná zámrzné

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=