ElektroPrůmysl.cz, červen 2023

ElektroPrůmysl.cz MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA 52 | červen 2023 Každá revize se skládá ze tří částí, přičemž je třeba zachovat níže uvedený postup: Seznámení s kontrolovaným zařízením a prohlídka Prostudováním technické dokumentace a následnou prohlídkou se zjistí, zda elektrické zařízení odpovídá technické dokumentaci. Dále je třeba zjistit, zda zařízení neobsahuje elektronické prvky, které by mohly ovlivnit výsledek zkoušek nebo které by mohly být zkouškami poškozeny. Na základě těchto zjištění se stanoví další postup revize a zvolí se zkoušky a měření, které bezpečně a spolehlivě prověří elektrickou bezpečnost revidovaného zařízení.Pokud dokumentace obsahuje pokyny výrobce týkající se ověření bezpečnosti, tedy postupu při vlastní revizi, je třeba tyto pokyny dodržet. V případě potřeby a na základě rozhodnutí revizního technika se potom tyto pokyny mohou doplnit dalšími zkouškami. Hlavním cílem prohlídky je potom vizuální prověření bezpečnostních prvků revidovaného zařízení, jejich stav a případná poškození. Pokud se při prohlídce zjistí nějaké poškození nebo závada ohrožující bezpečnost, není vhodné v revizi pokračovat, dokud není závada odstraněna. Měření parametrů ochranných prvků Pro ověření parametrů ochranného zařízení je třeba volit takové měřicí metody, které jsou k tomu určeny a naměřené výsledky umožní jednoznačně rozhodnout, zda je elektrické zařízení schopno dalšího bezpečného provozu. Měřicí metody a jejich použití jsou popsány v příslušných normách, především v ČSN 33 2000-6 ed. 2 pro měření v elektrických instalacích nn a v ČSN 33 1600 ed. 2 nebo ČSN EN 50699 pro elektrické spotřebiče. Jako příklad lze uvést nahrazení měření izolačního odporu měřením unikajícího proudu i v elektrických instalacích, pokud elektronická zařízení či přepěťové ochrany nelze v průběhu revize odpojit. Funkční zkoušky Podle konstrukce a jednotlivých funkcí elektrického zařízení se provede jejich přezkoušení, aby se potvrdilo, že jednotlivé funkce zařízení se chovají tak, jak je uvedeno v technické dokumentaci a jak se od nich očekává. Zvláštní pozornost je třeba věnovat těm funkcím, které mají vliv na elektrickou bezpečnost zařízení. Je-li část zařízení změněna nebo upravena, musí být tato část znovu ověřena a přezkoušena. Zvláštní pozornost je třeba věnovat možným nepříznivým vlivům, které mohou na zkoušené zařízení mít provedené zkoušky. Pokud například byly některé části revidovaného zařízení před provedením zkoušek odpojeny (odpojení SPD před měřením izolačního odporu apod.), je třeba na závěr revize ověřit, že jsou tyto prvky po ukončení zkoušek znovu připojeny. Postup při revizi elektrického zařízení Při revizi elektrického zařízení je třeba zachovat určitý sled jednotlivých kroků, aby byla zajištěna bezpečnost při samotné revizi. Vždy se začíná úkony spočívajícími v seznámení s kontrolovaným zařízením a teprve pokud nejsou zjištěny zjevné nedostatky, přikročí se ke zkouškám jako je měření a zkouška chodu, jejichž provedení může být na vadném zařízení nebezpečné.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=