ElektroPrůmysl.cz, červen 2023

ElektroPrůmysl.cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 78 | červen 2023 b) prostupy zapouzdřených vodičů se posuzují jako prostupy technologických zařízení podle ČSN 73 0804 ed. 2; c) prostupy holých vodičů se provádějí pomocí průchodkových desek. U vnitřních instalací v uzavřených elektrických provozovnách platí minimální požadavky podle tabulky 8.1 uvedené v normě PNE 33 3201 ed. 2. Dveře, které se nacházejí v požárně nebezpečném prostoru vlastního nebo sousedního objektu nebo zařízení, musí být druhu DP1 s požární odolností nejméně EI 60 a musí se otevírat směrem ven. V ostatních případech musí být dveře provedeny z nehořlavého materiálu DP1. Ve dveřích nebo sousedních stěnách se dovolují větrací otvory nezbytné pro provoz transformátorů. Při projektování otvorů se musí uvažovat s únikem horkých plynů. Umístění větracích otvorů musí být provedeno do volného prostoru. Větrání pomocí vzduchotechnického zařízení musí odpovídat ČSN 73 0872 Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením. Na stanovišti ve skříňovém rozvaděči se připouští umístění olejového transformátoru s množstvím oleje do 1000 l včetně. Pokud bude mít transformátor obsah oleje větší, je nutné vybudovat záchytnou jímku, která může být současně havarijní jímkou. Odstupová vzdálenost se stanoví od vnějšího pláště skříňového rozvaděče, přičemž se postupuje podle technické normy ČSN 73 0804 ed. 2 Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty s následujícími odchylkami: • jako délka požárního úseku se volí délka příslušné strany skříňového rozvaděče; • jako výška požárního úseku se volí výška skříňového rozvaděče; • uvažuje se 100 % požárně otevřených ploch; • ekvivalentní doba požáru se volí 90 minut. Mezi transformátorem nebo jiným zařízením a stěnami musí být volný prostor alespoň 150 mm. Pokud má transformátor konzervátor, musí být nad ním volný prostor umožňující kontrolu a dolití oleje. Jištění transformátorů Ochrana proti zkratu transformátoru na straně vn a nn je řešena pojistkami vn. Ochrana proti nadproudům transformátoru na straně vn a nn je řešena hlavním jističem/pojistkami gTr na straně nn. Návrh těchto přístrojů a jejich vzájemná koordinace musí zároveň řešit • jejich dimenzování v závislosti na vstupních hodnotách zkratových výkonů/proudů v místě připojení distribuční transformovny na síť vn; • přechodové jevy, které vznikají při zapnutí nebo vypnutí transformátorů. Navržené hodnoty jistících prvků, včetně nastavení příslušných zkratových a nadproudových spouští musí být uvedeny v příslušné dokumentaci. Elektrické a další ochrany transformátorů se řeší podle norem PNE 38 4065 a ČSN 33 3051 Ochrany elektrických strojů a rozvodných zařízení. Návrh typu pojistky vn a nn pro jištění transformátoru různých výkonů musí vycházet z PNE 35 4701. Požadavky pro suché transformátory Pro suché transformátory platí řešení tepelné ochrany dle výrobce. Pro suché transformátory v krytu umístěné především v DTS v budovách platí požadavek čl. 5.2.4 normy ČSN EN IEC 60076-11 ed. 2 Výkonové transformátory - Část 11: Suché transformátory. Suché transformátory v krytu je možné umisťovat do transformátorových komor (kobek) i do společných prostorů s ostatním elektrickým zařízením.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=