ElektroPrůmysl.cz, červen 2023

ElektroPrůmysl.cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE červen 2023 | 77 podle b), ale kryt vůči stanovišti tvoří plná nehořlavá stěna, která je součástí zařízení a kryje jeho obrys (například u skříňových rozvaděčů), potom není nutné další oddělení od stanoviště transformátoru. Suché transformátory je možné umisťovat do transformátorových komor (kobek) i do společných prostorů s ostatním elektrickým zařízením. Olejové transformátory se doporučuje umístit na stanovišti tak, aby byl olejoznak viditelný ze strany přístupu k transformátoru. Dveře z transformátorové komory (kobky) se musí otevírat ven. Velikost dveří se volí podle instalovaného transformátoru. Až do výkonu transformátoru 1 600 kVA musí být umožněno zajíždět s transformátorem do komory bez demontáže dilatační nádoby, nebo jiné části transformátoru. Před vstupem z venkovního prostoru do transformátorových komor (kobek) s jednotkami o výkonu nad 630 kVA se doporučuje zřídit rampu o šířce minimálně 800 mm přístupnou alespoň z jedné strany schodištěm. Z veřejně přístupného prostoru nebo místnosti musí být vstupní dveře do transformátorové komory (kobky) opatřeny bezpečnostními zámky a zabezpečeny proti vstupu nepovolaných osob Z vnitřní strany takovýchto dveří musí být umožněno otevření dveří bez použití klíče (například uvnitř klika, zvenku koule). Otvor pro dopravu transformátoru je možné v ekonomicky zdůvodněných případech zrušit a ponechat pouze vstup pro obsluhu. Otvor se zazdí lehkou vyzdívkou, zakryje se odnímatelnými panely apod. tak, aby ho v případě výměny transformátoru bylo možno snadno obnovit. Transformátorová kobka musí být řešena tak, aby bylo možné použít zatahovací mechanismus a pomocná zařízení, pokud je to nutné k dopravě transformátoru. U vnitřních instalací musí být přijata opatření k zachycení uniklé kapaliny ze zařízení, aby se zamezilo poškození životního prostředí. Pro transformátory s obsahem izolační kapaliny (která je podle ČSN 65 0201 hořlavou kapalinou) menším než 1000 litrů včetně se bude postupovat následovně. Stanoviště transformátorů pl- něných olejem nebo jinými kapalinami, které jsou nebezpečné z hlediska ohrožení zdraví, požární bezpečnosti, ohrožení životního prostředí nebo možnosti znečištění povrchových či podzemních vod, musí mít jímku k zachycení těchto kapalin. Tato jímka, nejsou-li k tomu zvláštní důvody, například ochranné pásmo vodního zdroje, se nemusí zřizovat u stanovišť transformátorů do 1000 kVA včetně, s obsahem olejové náplně do 1000 litrů včetně, pokud tyto transformátory ani ostatní zařízení na stanovišti nemají nucený oběh oleje, jsou umisťovány ve svařovaných nádobách (včetně chladičů) zabraňujících možnosti úniku kapalné náplně z transformátoru a jsou chráněny proti zkratu pojistkami nebo obdobnými přímo působícími jisticími prvky a ochranami. V případě možného rizika poškození životního prostředí (povrchových nebo podzemních vod) musí být rozlitá izolační kapalina zachycena pomocí nepropustné podlahy se zvýšenými prahy okolo prostoru, kde je zařízení umístěno. Výška prahu musí zabránit vytečení celého obsahu izolační kapaliny z transformátoru do okolního prostoru. Transformátorové komory pro transformátory s množstvím izolační kapaliny (která je podle ČSN 65 0201 hořlavou kapalinou) větším než 1000 litrů musí tvořit samostatné požární úseky a musí být zřízeny záchytné jímky. V požárních úsecích s vnitřními transformátory s izolační kapalinou, která je podle ČSN 65 0201 hořlavou kapalinou, musí být požárně dělicí konstrukce a konstrukce zajišťující stabilitu objektu z konstrukcí druhu DP1. Prostupy požárně dělicími konstrukcemi: a) prostupy kabelů musí mít požární odolnost stanovenou podle vyhlášky platných předpisů

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=