ElektroPrůmysl.cz, listopad 2023

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 26 | listopad 2023 Ochranné pospojování elektrické instalace v sítích TN U sítí TN se v případě průrazu napětí z živé části na neživou část vytváří vodivá cesta mezi místem poruchy a vstupem elektrické instalace do budovy snižující impedanci smyčky. Neživé části jsou spojeny s ochranným vodičem a parametry tohoto spojení jsou vždy v souladu s podmínkami pro uzemnění sítě. V síti TN závisí bezporuchovost uzemnění instalace na spolehlivosti a účinnosti spojení vodičů PEN nebo PE se zemí. Jestliže uzemnění je zajištěno veřejnou nebo jinou napájecí sítí, dodržení potřebných podmínek, které platí vně instalace, je na zodpovědnosti provozovatele distribuční soustavy. Nulový nebo střední bod silové napájecí sítě musí být uzemněn. Jestliže nulový nebo střední bod není k dispozici nebo není dosažitelný, musí se uzemnit vodič vedení. Neživé části instalace musí být spojeny pomocí ochranného vodiče s hlavní uzemňovací přípojnicí instalace, která musí být spojená s uzemněným bodem silové napájecí sítě. Jestliže existuje jiné účinné spojení se zemí, doporučuje se, aby ochranné vodiče byly s tímto bodem spojeny, kdekoliv je to možné. Uzemnění u doplňujících bodů rozložené, pokud možno co nejrovnoměrněji může být zapotřebí, aby se zajistilo, že potenciály ochranných vodičů zůstanou v případě poruchy co nejblíže k potenciálu země. Doporučuje se, aby ochranné vodiče (PE a PEN) byly uzemněny v místě vstupu do budovy nebo provozovny, přičemž se berou v úvahu všechny proudy nulového vodiče odváděné těmito vícenásobně uzemněnými vodiči PEN. V pevných instalacích může jediný vodič sloužit zároveň jako ochranný i jako nulový vodič, a to za předpokladu, že jsou splněny požadavky ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče. Přitom do vodiče PEN nesmějí být zařazována žádná spínací ani odpojovači zařízení. Charakteristiky ochranných přístrojů a impedancí musí splňovat tento požadavek: Zs x la ≤ Uo kde je Zs impedance v ohmech (Ω) poruchové smyčky obsahující - zdroj, - vodič vedení až k místu poruchy a - ochranný vodič mezi místem poruchy a zdrojem; la proud v [A] vyvolávající automatickou funkci přístroje způsobujícího odpojení v době stanovené ve čl. 411.3.2.2 nebo čl. 411.3.2.3 ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem. Jestliže je použit proudový chránič, je tímto proudem jeho vybavovací reziduální proud. Uo jmenovité střídavé nebo stejnosměrné napětí vodiče vedení vůči zemi ve voltech (V). V sítích TN mohou být pro ochranu při poruše (ochranu před nepřímým dotykem) použity následující ochranné přístroje: • nadproudové ochranné přístroje; • proudové chrániče (RCD). Proudový chránič nesmí být používán v sítích TN-C.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=