ElektroPrůmysl.cz, listopad 2023

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 42 | listopad 2023 3) uloženy pod omítkou tl. alespoň 15 mm přímo ve stavební konstrukci třídy reakce na oheň A1 nebo A2 (zděné nebo betonové), přičemž kabely a vodiče musí vyhovovat souboru ČSN IEC 60331 Zkoušky elektrických kabelů za podmínek požáru - Celistvost obvodu nebo 4) vedeny v pískovém loži nebo v zemi apod. (kabely a vodiče nemusí v tomto případě vyhovovat souboru ČSN IEC 60331). Ochrana kabelů proti mechanickému poškození musí odpovídat místním podmínkám a prostředí. Kabely musí být instalovány ve vhodných ochranných prvcích (kabelové trubky, žlaby, lišty, žebříky, příchytky atd.) nebo musí mít vlastní mechanickou pevnost dostatečnou pro zamýšlený účel použití anebo musí být opatřeny dodatečnou ochranou proti mechanickým vlivům. Kabelové trasy ani jednotlivé kabely systémů EPS nesmí být umístěny v místech s vysokými úrovněmi elektromagnetického vyzařování, tj. s vyššími úrovněmi, než na které byl systém zkoušen. V opačném případě musí být použita odpovídající elektromagnetická ochrana. Kabelové trasy ani jednotlivé kabely systémů EPS nesmí vést prostory s nebezpečím výbuchu (s vnějšími vlivy BE3xx) ani na konstrukcích, které tento prostor ohraničují. To neplatí pro kabelové trasy zajišťující bezpečnost těchto prostorů. Kabely a kabelové rozvody, u kterých je vyžadováno zachování funkce delší než 1 minutu po detekci požáru, musí být schopné odolávat vlivu požáru a účinkům hašení alespoň po dobu 15 minut, není- -li stanoveno jinak, či mít jinou vhodnou ochranu schopnou odolávat těmto vlivům po stejnou dobu. Jedná zejména se o následující rozvody: a) propojení mezi ústřednou systému EPS a jakýmkoliv externím napájecím zdrojem, včetně kabelů mezi poplachovými zařízeními a jejich napájecími zdroji; b) propojení mezi oddělenými částmi ústředny; c) propojení mezi hlavní ústřednou, vedlejší ústřednou a signalizačním panelem; d) propojení mezi hlavní ústřednou a obslužným polem požární ochrany či obslužným a signalizačním panelem (tablem obsluhy); e) jakékoliv propojení, po kterém je z důvodu spolehlivého ověření vzniku požáru požadováno zachování funkce při požáru po určité časové prodlevě. Systém EPS musí svým provedením odpovídat požadavkům na elektrickou bezpečnost podle souboru norem ČSN 33 2000-x a ČSN EN 50110-1 ed. 3. Pro ochranu instalace a elektrického zařízení systému EPS proti blesku platí ustanovení ČSN EN 62305-4 ed. 2.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=