ElektroPrůmysl.cz, leden 2024

ElektroPrůmysl.cz DISKUSNÍ FÓRUM 82 | leden 2024 delné revize na základě požadavku uvedeného v ČSN 33 2000-6 ed. 2:2017, článek 6.5.3.4 a také na základě ustanovení nařízení vlády č. 190/2022 Sb., § 10, písm. 1, odst. m). ČSN 33 1500:1991 nevyžaduje po revizním technikovi, aby doporučil (stanovil) termín příští pravidelné revize. Lhůta pro provedení revize se nestanovuje „do“ xx let, ale stanovuje doba, za kterou má být provedena, tedy za jaký počet let. Předložka „do“ zahrnuje libovolnou část stanoveného období, zatím co jiná formulace (za xx let nebo měsíců) specifikuje přesný termín, kdy má být revize provedena. Nařízení vlády č. 190/2022 Sb. např. jasně stranoví, že pravidelná revize musí být provedena v roce, do kterého spadá konec stanovené lhůty od doby provedení poslední revize. IV. Použitá dokumentace Text 1: V průběhu revize byla předložena dokumentace dle ČSN 33 1500 Z1 až Z4, čl. 4.2. Text 2: V průběhu revize byla předložena dokumentace dle přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 190/2022 Sb., Část A, odstavec II. písmeno a). Takže 1 nebo 2 nebo oboje je v pořádku? Odpověď: V průběhu provedení revize Vám nikdo nic překládat nebude. Jak ČSN 33 1500:1991, tak ČSN 33 2000-6 ed. 2:2017 i nařízení vlády č. 190/2022 Sb. konstatují, že reviznímu technikovi musí být předány podklady pro provedení revize. Z dikce ustanovení zcela vyplývá, že tyto podklady musí mít revizní technik k dispozici ještě před zahájením revize, a to i třeba z toho důvodu, že ČSN EN 50110-1 ed. 3:2015 Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 1: Obecné požadavky jasně stanoví, že před zahájením jakékoliv činnosti na elektrickém zařízení musí být provedeno posouzení elektrického rizika. Tato evropská norma platí pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních, s elektrickými zařízeními nebo v jejich blízkosti. V. Text 1: Prohlídka způsobu ochrany před úrazem elektrickým proudem (viz norma ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018); použití protipožárních přepážek a jiných opatření na ochranu před šířením ohně a před tepelnými účinky (viz ČSN 33 2000-4-42 ed. 2:2012 a ČSN 33 2000-5-52 ed. 2:2012, kapitola 527); volby vodičů s ohledem na proudovou zatížitelnost a na úbytek napětí (viz ČSN 33 2000-4-43 ed. 2:2010 a ČSN 33 2000-5-52 ed. 2:2012, kapitola 523 a 525) volby, seřízení, selektivitu a koordinaci ochranných a kontrolních přístrojů (viz ČSN 33 2000-5-53 ed. 2:2016 kapitola 536) atd. Text 2: Prohlídka. Uvedené požadavky přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 190/2022 Sb. Požadavky kladené na prohlídku při mimořádné revizi vyhrazeného elektrického zařízení, Část A, Prohlídka, písmeno a) až k) a jako doplňující požadavky – viz text uvedený v Text 1 Prohlídka. Takže 1 nebo 2 nebo 2 bez doplňujících požadavků, nebo oboje je v pořádku? Odpověď: Z textů není zcela jasné, co vlastně chcete dělat. Obsah prohlídky je stanoven v příloze č. 1 nařízení vlády č. 190/2022 Sb., dále je postup prohlídky pro elektrická zařízení stanoven v ČSN 33 1500:1991 a zřejmě nejrozsáhlejší přehled položek, které musí být v průběhu prohlídky v rámci elektrické instalace zkontrolovány, je uveden v normě ČSN 33 2000-6 ed. 2:2017. Z hlediska požadavků na provedení prohlídky stanovených v nařízení vlády č. 190/2022 Sb. můžeme hovořit o tom, že se jedná o minimální seznam toho, co by mělo být při prohlídce zkontrolováno, a jednotlivé položky tohoto seznamu musí být vždy provedeny. ČSN 33 2000-6 ed. 2:2017 obsahuje obsáhlejší seznam úkonů, které by měly být

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=