ElektroPrůmysl.cz, listopad 2023

ElektroPrůmysl.cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 102 | listopad 2023 Charakteristiky poklesu nebo zvýšení napájecího napětí v sítích nízkého napětí podle nové ČSN EN 50160 ed. 4 V nové normě ČSN EN 50160 ed. 4, která vyšla nyní v listopadu došlo oproti předchozí edici k několika významným technickým změnám. Došlo k implementaci nového rozsahu síťového kmitočtů 2 kHz až 150 kHz a změnily se hodnoty u 15. a 21. harmonické u nízkého napětí. Dále došlo k upřesnění rozsahu platnosti, zapracování nové kapitoly, která se věnuje zvlášť vysokému napětí, přidala se příloha D se zaměřením na kvalitu elektrické energie a EMC. Zároveň se vyjasnil napěťové jevy související s poklesem a zvýšením napětím, kterým se budeme dále věnovat. Poklesy napětí jsou obvykle způsobeny poruchami, ke kterým dochází ve veřejné síti nebo Instalacích uživatelů sítě. Zvýšení napětí jsou obvykle způsobena spínacími operacemi a odpojováním zatížení nebo připojováním zdrojů. Oba jevy jsou nepředvídatelné a z velké části náhodné. Četnost jejich výskytu během roku velmi závisí na typu napájecí soustavy a místě sledování. Kromě toho může být jejich rozložení v průběhu roku velmi nepravidelné. Měření a zjišťování poklesu/ zvýšení napětí Jsou-li shromažďována statistická data, poklesy/zvýšení napětí musí být měřeny a zjišťovány podle ČSN EN 61000-4-30 ed. 3 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-30: Zkušební a měřicí technika - Metody měření kvality energie, přičemž se jako referenční napětí využívá jmenovité napájecí napětí. Charakteristiky poklesů/ zvýšení napětí, kterými se zabývá tento dokument, jsou zbytkové napětí (maximální efektivní hodnota napětí u zvýšení napětí) a doba trvání. V sítích nízkého napětí se pro čtyřvodičové třífázové soustavy uvažuje fázové napětí, pro třívodičové třífázové soustavy se uvažují sdružená napětí, v případě jednofázového připojení se musí uvažovat napájecí napětí (podle připojení uživatele sítě buď sdružené, nebo fázové napětí). Obecně je prahová hodnota začátku poklesu napětí rovna 90 % jmenovitého napětí, prahová hodnota pro zvýšení napětí je 110 % jmenovitého napětí. Hystereze je

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=